Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 16/2016

Notyfikacja od pełnomocnika KI Chemistry S.À R.L

Raport bieżący nr 16/2016

Data sporządzenia: 9 czerwca 2016 roku

Temat: Notyfikacja od pełnomocnika KI Chemistry S.À R.L

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd CIECH S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 czerwca 2016 roku informacji od Pana Łukasza Rędziniaka, działającego stosownie do Art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z Art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), że w dniu 4 czerwca 2016 roku tj. w dzień wejścia w życie noweli do Ustawy o ofercie z dnia 31 marca 2016 roku był i nadal jest pełnomocnikiem upoważnionym do rachunku papierów wartościowych (uprawnionym do samodzielnego działania) spółki prawa luksemburskiego KI Chemistry S.À R.L. z siedzibą w Luksemburgu, na którym zapisane jest 26.952.052 akcji CIECH S.A. reprezentujących 51,14% wszystkich akcji CIECH S.A. i uprawniających do wykonywania 26.952.052 głosów na walnym zgromadzeniu CIECH S.A. stanowiących 51,14% ogólnej liczby głosów.

Oprócz akcji CIECH S.A. zapisanych na ww. rachunku, do którego Pan Łukasz Rędziniak posiada pełnomocnictwo, nie posiada on żadnych innych akcji CIECH S.A. Pan Łukasz Rędziniak poinformował również, że nie kontroluje żadnych podmiotów zależnych, które posiadają akcje CIECH S.A. oraz, że nie zawierał umów, o których mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Król – Członek Zarządu


Do góry