Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 19/2016

Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2015

Raport bieżący nr: 19/2016

Data raportu: 2016-06-14

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zmiana rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki po ponownej analizie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2015, podjęła w dniu 14.06.2016 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015, w wysokości 331.578.548,92 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem 92/100 złotych) w następujący sposób:

  1. kwotę 150.194.740,65 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, to jest dywidenda przypadająca na jedną akcję w wysokości 2,85 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy),
  2. kwotę 181.383.808,27 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiąc osiemset osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka poinformowała o podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 raportem bieżącym nr 9/2016 z dnia 21.03.2016 r., natomiast raportem bieżącym nr 10/2016 z dnia 30.03.2016 r. informowała o pierwotnej rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry