Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 20/2016

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r.

Raport bieżący nr: 20/2016

Data raportu: 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok 2015 w wysokości 331.578.548,92 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem 92/100 złotych) w następujący sposób:

  1. kwotę 150.194.740,65 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, to jest dywidenda przypadająca na jedną akcję w wysokości 2,85 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy),
  2. kwotę 181.383.808,27 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 52.699.909. 

Jednocześnie ZWZ Spółki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2016 r.

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry