Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 21/2016

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 16 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr: 21/2016

Data raportu: 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura - Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Uchwały ZWZ CIECH S A

Do góry