Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 23/2016

Porozumienie przeniesienia praw i obowiązków

Raport bieżący nr [23/2016]

Data sporządzenia: 27 czerwca 2016 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Porozumienie przeniesienia praw i obowiązków

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 13.05.2015 r., dotyczącego zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta – CIECH Soda Polska w Inowrocławiu („CSP”) ze spółką Kompania Węglowa S.A. w Katowicach („KW”) umowy sprzedaży węgla energetycznego („Umowa sprzedaży”), informuje że w dniu 27.06.2016 r. zostało zawarte porozumienie („Porozumienie”) pomiędzy CSP a KW oraz Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. w Katowicach („PGG”), na mocy której nastąpiło przeniesienie przez KW, za zgodą CSP,  ogółu praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży na rzecz PGG

Pozostałe warunki Umowy sprzedaży nie uległy zmianie.

Zawarcie Porozumienia związane było z nabyciem przez PGG przedsiębiorstwa KW.

 

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) - wartość umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 5 ust. pkt 3 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Artur Osuchowski – Członek Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry