Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 25/2016

Dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta przez głównego dostawcę po upływie okresu wypowiedzenia umowy

 

Raport bieżący nr 25/2016

Data sporządzenia: 28.07.2016 roku

Godzina publikacji: 20:15

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta przez głównego dostawcę po upływie okresu wypowiedzenia umowy  

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 06.07.2016 r. nr 24/2016, Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym nadzorca sądowy spółki S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”), poinformował iż pomimo wypowiedzenia spółce zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") umowy sprzedaży energii cieplnej (dostawy pary technologicznej) ze skutkiem na dzień 31.07.2016 r., dostawy pary technologicznej do CSR będą kontynuowane po dniu 31.07.2016 r., ze stopniowym ograniczeniem ich zakresu o 25% dziennie, aż do całkowitego wstrzymania dostaw. 

Jednocześnie Emitent informuje, że spółka CSR kwestionuje ważność dokonanego wypowiedzenia i podejmuje w tym kierunku odpowiednie działania prawne przed właściwym sądem zmierzające do uchylenia skuteczności wypowiedzenia umowy.

Niezależnie od podejmowanych kroków prawnych, spółka CSR prowadzi  negocjacje z nadzorcą sądowym CET w sprawie określenia nowych warunków dostaw pary do CSR po dniu 31.07.2016 r. na wypadek uznania przez sąd wypowiedzenia za skuteczne.

Emitent informował o wszczęciu postępowania układowego CET, jedynego dostawcy pary technologicznej do spółki CSR, raportem bieżącym nr 13/2016 w dniu 09.05.2016 r.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                      

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry