Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 25/2016

Wstrzymanie produkcji przez spółkę zależną od Emitenta

Raport bieżący nr [26/2016]

Data sporządzenia: 03.08.2016 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wstrzymanie produkcji przez spółkę zależną od Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2016 z dnia 28.07.2016 r., Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w wyniku ograniczania dostaw pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") przez głównego dostawcę pary S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”), spółka CSR z powodów technologicznych wstrzymała w dniu dzisiejszym produkcję sody.

Spółka CSR wykorzysta wymuszony postój w celu wykonania remontów i konserwacji urządzeń.

Emitent informuje, że przed właściwym sądem w Rumunii toczy się postępowanie zmierzające do uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dostaw pary. Równolegle prowadzone są rozmowy z nadzorcą sądowym CET dotyczące uzgodnienia nowych warunków umowy dostaw pary. Emitent informował o powyższych działaniach w raporcie nr 25/2016 z dnia 28.07.2016r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry