Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 30/2016

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

 

Raport bieżący nr [30/2016]

Data sporządzenia: 22 sierpnia 2016 r.

Godzina publikacji: 18:26

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

 

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zarząd Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Börse, „FSE”) podjął decyzje o dopuszczeniu z dniem 22 sierpnia 2016 r. i wprowadzeniu z dniem 23 sierpnia 2016 r. wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (Regulierter Markt) w segmencie w segmencie General Standard sub-segment FSE („Dopuszczenie”). W związku z Dopuszczeniem, Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej (http://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/ciech-na-gieldzie/ciech-na-gieldzie-we-frankfurcie/) dokument podsumowujący w języku niemieckim oraz angielskim. 

Dodatkowo, Zarząd Spółki potwierdza, że akcje Spółki będą notowane jednocześnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na FSE (tzw. dual listing). Spółka informowała o zamiarze dopuszczenie i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na FSE w swoim raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L Nr 173, str. 1).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry