Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 31/2016

Zatwierdzenie nowych warunków finansowych dostaw pary do spółki zależnej

Raport bieżący nr [31/2016]

Data sporządzenia: 06.09.2016 roku

Godzina publikacji: 15:45

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zatwierdzenie nowych warunków finansowych dostaw pary do spółki zależnej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym sąd Ramnicu Valcea Tribunal w Rumunii (sąd I instancji) oddalił nieprawomocnie powództwo spółki zależnej od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") przeciwko S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”) o uznanie za bezskuteczne dokonanego przez nadzorcę sądowego CET wypowiedzenia umowy dostaw pary technologicznej. 

Powyższe orzeczenie oznacza upadek uzyskanego przez CSR zabezpieczenia w postaci zawieszenia skutków prawnych wypowiedzenia umowy dostaw pary technologicznej. Emitent informował o orzeczeniu zawieszającym skutki prawne wypowiedzenia umowy dostaw pary raportem bieżącym nr 28/2016 w dniu 18.08.2016 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym, w wyniku prowadzonych wielotygodniowych negocjacji,  CSR i CET zatwierdziły nowe warunki finansowe dotyczące dostaw pary do CSR, które stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami CET a możliwościami finansowymi CSR. Strony uzgodniły cenę pary wyższą o ok. 16 % w stosunku do ceny obowiązującej w wypowiedzianej umowie. Dostawy pary będą odbywały się na nowych warunkach począwszy od godziny 12:30 (czas rumuński) dnia dzisiejszego. W najbliższych dniach strony zamierzają zawrzeć umowę dostawy pary technologicznej. 

Emitent informował o wypowiedzeniu umowy dostaw pary technologicznej, podjęciu kroków prawnych oraz prowadzonych z nadzorcą sądowym CET negocjacjach w raportach bieżących nr 24/2016 z dnia 06.07.2016 r., 25/2016 z dnia 28.07.2016 r., 26/2016 z dnia 03.08.2016r. oraz 28/2016 z dnia 18.08.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Król – Członek Zarządu


Do góry