Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 32/2016

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta

Raport bieżący nr [32/2016]

Data sporządzenia: 16.09.2016 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że Spółka otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU S.A.) siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj. (i) PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, (ii) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, (iii) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniwersum, (iv) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny, (v) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, (vi) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus, (łącznie zwane „Fundusze TFI PZU”), informację o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Fundusze TFI PZU.

Przekroczenie przez Fundusze TFI PZU progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 14 września 2016 r. nabycia 61.996 akcji Spółki w transakcjach zwykłych dokonanych w dniu 12 września 2016 r. 

Przed zmianą udział Funduszy TFI PZU wynosił 2.634.865 akcji Spółki, co stanowiło 4,9998 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 2.634.865 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,9998 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Liczba posiadanych akcji Spółki przez Fundusze TFI PZU po zmianie udziału wynosi 2.696.861 akcji Spółki, co stanowi 5,1174 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do wykonywania 2.696.861 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,1174 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

TFI PZU S.A. poinformowało również Spółkę, że: (i) Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki, (ii) Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, odnoszących się do akcji Spółki, (iii) TFI PZU jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                      
Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry