Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 34/2016

Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik skonsolidowany Grupy CIECH za III kwartał 2016 roku

Raport bieżący nr: [34/2016]

Data sporządzenia: 07.11.2016

Godzina: 17:59

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik skonsolidowany Grupy CIECH za III kwartał 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

 

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o ujęciu w przygotowywanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za III kwartał 2016 roku ("Skonsolidowane Sprawozdanie") rozpoznanego zdarzenia niepieniężnego o charakterze jednorazowym mającego wpływ na Skonsolidowane Sprawozdanie.

W związku z faktem, że CIECH Soda Polska S.A. (spółka zależna od Emitenta) spełnia warunki uprawniające do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz uprawdopodobniły się szacunki związane z możliwością skorzystania z wyżej wymienionej ulgi, spółka CIECH Soda Polska S.A. rozpozna w wyniku III kwartału aktywo z tytułu odroczonego podatku.

Wysokość maksymalnego do rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku została ostrożnościowo pomniejszona o niepewność szacunków związanych z dostępnym limitem pomocy publicznej dla tzw. jednostkowego projektu inwestycyjnego i z tego względu wysokość rozpoznanego aktywa wynosi około 50 mln zł.

Emitent szacuje, że wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy CIECH za III kwartał wyniesie również około 50 mln zł.

Grupa CIECH w I kwartale tego roku wygenerowała wynik netto na poziomie 102 238 tys. zł, w II kwartale było to odpowiednio 162 079 tys. zł.

Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania nastąpi w dniu 14 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) ("MAR").

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry