Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 35/2016

Zakończenie udziału Emitenta w procesie sprzedaży 100% akcji spółek SAPEC - Agro, S.A. oraz Trade Corporation International, S.A.

Raport bieżący nr [35/2016]

Data sporządzenia: 07.11.2016 roku

Godzina: 19:55

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

 

Temat: Zakończenie udziału Emitenta w procesie sprzedaży 100% akcji spółek SAPEC - Agro, S.A. oraz Trade Corporation International, S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 02.11.2016 r., zawiadamia że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze i zawarciu umowy sprzedaży 100% akcji SAPEC - Agro, S.A., spółki prawa portugalskiego, z siedzibą w Setúbal, Portugalia oraz 100% akcji Trade Corporation International, S.A., spółki prawa hiszpańskiego, z siedzibą w Madrycie, Hiszpania (łącznie: „Spółki”)  przez sprzedającego - SAPEC - Portugal, SGPS, S.A. spółki prawa portugalskiego, z siedzibą w Lizbonie, Portugalia („Sprzedający”), z funduszem inwestycyjnym Bridgepoint.

Emitent powziął powyższą informację z komunikatu opublikowanego w dniu dzisiejszym na stronie internetowej spółki dominującej do Sprzedającego - SAPEC S.A. z siedzibą w Brukseli, Belgia (www.sapec.be/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=20&lang=en).

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Spółek oznacza zakończenie udziału Emitenta w procesie nabycia Spółek.

Zarząd Emitenta podkreśla, że złożenie oferty było poprzedzone szeregiem analiz pod kątem biznesowym, operacyjnym i finansowym, a sama oferta była w ocenie Zarządu optymalna uwzględniając potencjalne korzyści jakie z tytułu zakupu Spółek Emitent mógł osiągnąć.

Zarząd jednocześnie informuje, że plany intensywnego rozwoju biznesu AGRO zostają podtrzymane. Emitent nadal będzie dążył do wzmocnienia tego obszaru działalności z uwzględnieniem zarówno rozwoju organicznego, jak i ewentualnych akwizycji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                            
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry