Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 36/2016

Rejestracja zmian Statutu

Raport bieżący nr [36/2016]

Data sporządzenia: 09.11.2016 roku

Godzina: 17:19

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

 

Temat: Rejestracja zmian Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 sierpnia 2016 roku w przedmiocie zarejestrowania zmian w Statucie CIECH S.A., dokonanych Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 16 czerwca 2016 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.).

Zmiana Statutu Spółki nastąpiła w zakresie § 24 ust. 4 pkt 9) i dotyczyła zmiany wartości czynności Spółki dla których wymagane jest podjęcie uchwał Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

  • § 24 ust. 4 pkt 9) Statutu:

- w dotychczasowym brzmieniu:

9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;

- otrzymuje brzmienie:

9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z działalnością Spółki do wartości 6.000.000 (słowienie: sześć milionów) złotych w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji.

 

Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. (przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.), stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                            
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


.pdf Statut CIECH S.A.

Do góry