Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 37/2016

Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta na dostawy pary technologicznej

Raport bieżący nr [37/2016]

Data sporządzenia: 18.11.2016 roku

Godzina: 14:54

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

 

Temat: Zawarcie umowy przez spółkę zależną od Emitenta na dostawy pary technologicznej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że w dniu 18.11.2016 r. spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") zawarła umowę dostaw pary technologicznej („Umowa”) z S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”).

Przedmiotem Umowy są dostawy pary technologicznej niezbędnej dla CSR do procesu produkcji sody kalcynowanej oraz krzemianów płynnych. 

Umowa została zawarta z mocą obowiązującą od dnia 06.09.2016 r. na czas określony wynoszący 10 lat do dnia 05.09.2026 r.

Strony ustaliły cenę pary na okres do dnia 31.12.2018 r. W cenie pary uwzględnione są certyfikaty CO2 związane z procesem wytwarzania pary w wyniku spalania węgla i gazu.

Szacunkowa wartość Umowy, w okresie do dnia 31.12.2018 r. wynosi około 310.000.000 RON, co stanowi kwotę 305.350.000 PLN wg kursu ustalonego przez NBP w dniu podpisania Umowy.

Cena pary na lata 2019-2026 zostanie ustalona w oparciu o formułę cenową, która zostanie uzgodniona między Stronami w wyniku negocjacji. W przypadku nieuzgodnienia ceny do dnia 01.12.2018 r., Umowa rozwiązuje się z mocy prawa z dniem 01.01.2019 r.

Strony określiły, że szacowana wielkość zapotrzebowania na parę na dany rok obowiązywania Umowy będzie składana przez CSR do CET w terminie do dnia 31 października roku poprzedniego. Zapotrzebowanie na parę z tolerancją in plus 10% lub in minus 30% w stosunku do szacowanego zapotrzebowania nie wpłynie na wysokość ceny.

Strony mogą wypowiedzieć Umowę począwszy od dnia 31.03.2018 r. z 9-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Pozostałe warunki Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów.

Emitent informował o prowadzonych z nadzorcą sądowym CET negocjacjach w raportach bieżących nr 24/2016 z dnia 06.07.2016 r., 25/2016 z dnia 28.07.2016 r., 26/2016 z dnia 03.08.2016r. oraz 28/2016 z dnia 18.08.2016 r., 31/2016 z dnia 06.09.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                            
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry