Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORT BIEŻĄCY 38/2016

Niespełnienie się warunku rozwiązującego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr [38/2016]

Data sporządzenia: 30.11.2016 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Niespełnienie się warunku rozwiązującego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną Emitenta 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 13 maja 2015 roku ("Raport Bieżący"), w sprawie zawarcia przez CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka Zależna") umowy sprzedaży węgla energetycznego („Produkt”) z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (poprzednio Kompania Węglowa S.A. "PGG"), ("Umowa"), informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku Spółka Zależna uzgodniła na piśmie warunki handlowe i wolumen kupowanego Produktu na kolejny rok obowiązywania Umowy, tj. na rok 2017. Tym samym, nie spełnił się warunek rozwiązujący Umowy, o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym. 

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: 

Maciej Tybura  – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry