Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 01/2017

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta

Raport bieżący nr [1/2017]

Data sporządzenia: 04.01.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka") informuje, że Spółka otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU S.A.) siedzibą w Warszawie działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, tj. (i) PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, (ii) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji, (iii) PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniwersum, (iv) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dynamiczny, (v) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny, (vi) PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus, (łącznie zwane „Fundusze TFI PZU”), informację o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Fundusze TFI PZU.

Przekroczenie przez Fundusze TFI PZU progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 3 stycznia 2017 r. nabycia 66.860 akcji Spółki w transakcjach zwykłych dokonanych w dniu 30 grudnia 2016 r. 

Przed zmianą udział Funduszy TFI PZU wynosił 5.269.714 akcji Spółki, co stanowiło 9,9995 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 5.269.714 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,9995 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Liczba posiadanych akcji Spółki przez Fundusze TFI PZU po zmianie udziału wynosi 5.336.574 akcji Spółki, co stanowi 10,1263 % kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje uprawniają do wykonywania 5.336.574 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,1263 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

TFI PZU S.A. poinformowało również Spółkę, że: (i) Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki, (ii) Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, odnoszących się do akcji Spółki, (iii) TFI PZU S.A. jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:        

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry