Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 02/2017

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr [2/2017]

Data sporządzenia: 26.01.2017

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
 

CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe  - w dniu 16 maja 2017 roku;
  • skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe - w dniu 14 listopada 2017 roku

Raport półroczny:

  • skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 30 sierpnia 2017 roku 

Raporty roczne: 

  • jednostkowy raport roczny za rok 2016 – w dniu 20 marca 2017 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – w dniu 20 marca 2017 roku

 

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Rozporządzenie").

 

Ponadto Emitent informuje, że:

  • skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne; 
  • skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
  • zgodnie z § 83 ust. 7 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;  
  • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2016 roku oraz za II kwartał 2017 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:        

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry