Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 03/2017

Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik skonsolidowany Grupy CIECH

Raport bieżący nr [3/2017]

Data sporządzenia: 28.02.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik skonsolidowany Grupy CIECH 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o ujęciu w przygotowywanym przez Emitenta Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za 2016 rok ("Skonsolidowane Sprawozdanie") rozpoznanego zdarzenia o charakterze jednorazowym mającego wpływ na Skonsolidowane Sprawozdanie.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. dot. rozpoznania przez spółkę zależną od Emitenta – CIECH Soda Polska S.A. („Spółka zależna”), w III kwartale aktywa z tytułu odroczonego podatku w wysokości ok 50 mln zł, w związku ze spełnieniem się warunków uprawniających do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Zarząd Emitenta informuje, że uprawdopodobniły się szacunki dotyczące możliwości wykorzystania pozostałej kwoty ulgi przez Spółkę zależną. 

Wobec powyższego Spółka zależna rozpozna w IV kwartale 2016 roku dodatkowe aktywo z tytułu odroczonego podatku w wysokości około 41 mln zł.  Tym samym za cały 2016 roku wysokość rozpoznanego aktywa z tego tytułu wyniesie łącznie około 91 mln zł. Rozpoznane aktywo odpowiednio powiększy skonsolidowany zysk netto Grupy CIECH za 2016 rok o kwotę ok 91 mln zł.

Grupa CIECH w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wygenerowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 419 887 tys. zł.

Publikacja Skonsolidowanego sprawozdania finansowego planowana jest na dzień 20 marca 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                      
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry