Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 05/2017

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2016 rok

Raport bieżący nr [5/2017]

Data sporządzenia: 20.03.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2016 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w roku 2016, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok 2016, w wysokości 152.439.960,97 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 97/100) na kapitał zapasowy Spółki. 

Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku za 2016 rok, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
                      
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry