Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 06/2017

Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2016

Raport bieżący nr [6/2017]

Data sporządzenia: 24.05.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się i ocenie wniosku Zarządu Spółki wyrażonego w uchwale z dnia 20.03.2017 roku, w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2016, podjęła w dniu 24.05.2017 r. uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia w całości zysku netto Spółki za rok 2016, w wysokości 152.439.960,97 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 97/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2016 raportem bieżącym nr 5/2017 z dnia 20.03.2017 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
                      
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry