Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 07/2017

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący nr [7/2017]

Data sporządzenia: 24.05.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 24 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 r., podjęła uchwały w sprawie powołania na nową, trzyletnią kadencję wszystkich obecnych Członków Zarządu Spółki. 

Rada Nadzorcza powierzyła Członkom Zarządu pełnienie dotychczasowych funkcji, tj. Panu Maciejowi Tyburze funkcji  Prezesa Zarządu, a Panu Arturowi Królowi oraz Panu Arturowi Osuchowskiemu funkcji Członków Zarządu.

Powyższe uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki (http://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/o-ciech/zarzad/).

Spółka informuje, że według złożonych przez Członków Zarządu oświadczeń, żaden z Członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
                      
Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry