Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 08/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr [8/2017]

Data sporządzenia: 26.05.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 roku, o godz.11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za rok 2016.

6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2016.

7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016; jak również oceny sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, w tym sprawozdania z wyników oceny: sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

20. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry