Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 10/2017

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr [10/2017]

Data sporządzenia: 16.06.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariuszy CIECH S.A. projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu  przekazuje otrzymany w dniu 16 czerwca 2017 roku projekt uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CIECH S.A., zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 roku, w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z uzasadnieniem . Projekt uchwały został przekazany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., zarządzające funduszami inwestycyjnymi, reprezentującymi co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Wersja angielska raportu bieżącego będzie dostępna na stronie internetowej Spółki.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Projekt uchwały

.pdf Uzasadnienie

Do góry