Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 11/2017

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 r.

Raport bieżący nr [11/2017]

Data sporządzenia: 22.06.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku netto Spółki za rok 2016 w wysokości w wysokości 152.439.960,97 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 97/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry