Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 12/2017

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr [12/2017]

Data sporządzenia: 22.06.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 22 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Uchwały ZWZ CIECH S.A. z dnia 22.06.2017

.pdf Statut CIECH S.A.

.pdf Regulamin RN

.pdf Regulamin WZ

Do góry