Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 14/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Raport bieżący nr: 14/2017

Data raportu: 2017-07-24

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r, rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r., rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. miała nastąpić w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r. rozszerzonego o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe został wyznaczony na dzień 24 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Król – Członek Zarządu


Do góry