Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 15/2017

Rejestracja zmian Statutu

Raport bieżący nr 15/2017

Data sporządzenia: 27 października 2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Rejestracja zmian Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania zmian w Statucie CIECH S.A., dokonanych Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 22 czerwca 2017 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.).

Zmiana Statutu Spółki nastąpiła w zakresie § 20 ust. 1, 3,4, 7, 8 oraz § 24 ust. 4 pkt 4, ust. 6 i 8. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonało zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że:

§ 20 ust. 1, w brzmieniu:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

otrzymał brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 20 ust. 3, w brzmieniu:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich powoływania.

otrzymał brzmienie:

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

§ 20 ust. 4, w brzmieniu:

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

otrzymał brzmienie:

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu, który szczegółowo określa zasady jej działania.

w § 20 wykreślono ust. 7 i 8, w brzmieniu:

ust. 7

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

ust. 8

W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu, a w przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki.

§ 24 ust. 4 pkt 4), w brzmieniu:

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;

otrzymał brzmienie: 

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i ustalanie porządku ich obrad;

§ 24 ust. 6, w brzmieniu:

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

otrzymał brzmienie: 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy członów Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

w § 24 dodano ust. 8, w brzmieniu: 

Zarząd może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Zarządu.

Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2017 r. (przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.), stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura  – Prezes Zarządu 

Artur Osuchowski– Członek Zarządu


.pdf Status CIECH S.A.

.pdf Regulamin WZ

Do góry