Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 16/2017

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe

Raport bieżący nr 16/2017

Data sporządzenia: 2017-11-08

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Emitent" lub „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe, którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. miała nastąpić w dniu 14 listopada 2017 r.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, rozszerzonego o skrócone sprawozdanie jednostkowe został wyznaczony na dzień 13 listopada 2017 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura  – Prezes Zarządu 

Artur Osuchowski– Członek Zarządu


Do góry