Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 17/2017

Rozpoczęcie negocjacji aneksu do umowy kredytów

Raport bieżący nr 17/2017

Data sporządzenia: 2017-11-09

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Rozpoczęcie negocjacji aneksu do umowy kredytów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji aneksu do Umowy Kredytów*, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 38/2015 w dniu 30.10.2015 r.

Zarząd zdecydował się na przystąpienie do renegocjacji warunków obowiązującej Umowy Kredytów ze względu na sprzyjające warunki na rynku bankowym oraz ewentualne projekty rozwojowe, których realizacja jest rozważana.

Negocjacje aneksu będą prowadzone z dotychczasowymi oraz nowymi kredytodawcami. 

Kredytodawcy przedstawili Emitentowi propozycje zmiany warunków Umowy Kredytów, z których najważniejsze obejmują:

1. zmianę terminu spłaty Kredytu Terminowego oraz Kredytu Rewolwingowego - na dzień przypadający pięć lat od dnia wejścia w życie aneksu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2. zmianę harmonogramu spłaty Kredytu Terminowego - na amortyzację w wysokości stanowiącej równowartość 350.000.000 PLN w terminie do 30 grudnia 2021 r. oraz równowartość 350.000.000 PLN w terminie do 30 września 2022 r.; spłata pozostałej części Kredytu Terminowego nastąpi w terminie wymagalności ww. kredytu wskazanym powyżej.

Jednocześnie nie przewiduje się zmiany oprocentowania Kredytów.

Emitent informuje, iż zawarcie aneksu będzie wymagało zgód korporacyjnych Emitenta.

* Terminy pisane dużą literą w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w raporcie 38/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura  – Prezes Zarządu 

Artur Osuchowski– Członek Zarządu


Do góry