Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący 19/2017

Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnej inwestycji

Raport bieżący nr 19/2017

Data sporządzenia: 2017-11-23

Skrócona nazwa Emitenta: Ciech S.A.

Temat: Podjęcie przez Emitenta decyzji o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnej inwestycji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowawczej istotnej inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, w miejscowości Stassfurt. Przewidywane zdolności produkcyjne zakładu to ok. 450 tysięcy ton soli rocznie. Inwestycja będzie realizowana przez spółkę zależną od Emitenta - CIECH Soda Deutschland GmbH&Co.KG. w Niemczech.

Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowawczej inwestycji w związku z planowanym rozwojem biznesu solnego poza granicami Polski, po dokonaniu analiz rynkowych i technologicznych,  które wstępnie potwierdziły atrakcyjność projektu.

Faza przygotowawcza inwestycji obejmuje m.in. postępowania przetargowe związane z realizacją projektu, w tym na kluczową technologię, przygotowanie dokumentacji projektowej zakładu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych.

Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln EUR, a orientacyjny czas jej realizacji to 2-3 lata. Efekty zrealizowanej inwestycji będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu kilku najbliższych kwartałów i będzie zależała m.in. od warunków rynkowych, uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych lub/i udzielenia pomocy publicznej przez właściwe organy niemieckiej administracji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura  – Prezes Zarządu 

Artur Osuchowski– Członek Zarządu


Do góry