Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 20/2017

Spełnienie się warunku rozwiązującego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną i przyjęcie oferty nowej umowy

Raport bieżący nr 20/2017

Data sporządzenia: 30.11.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Spełnienie się warunku rozwiązującego umowy znaczącej zawartej przez spółkę zależną i przyjęcie oferty nowej umowy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 13 maja 2015 roku ("Raport Bieżący"), w sprawie zawarcia umowy sprzedaży węgla energetycznego („Produkt”) pomiędzy  Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (poprzednio Kompania Węglowa S.A., "PGG") a CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka Zależna"), w ramach której Strony do 30 listopada każdego roku jej obowiązywania ustalały warunki handlowe i wolumen na kolejny rok jej obowiązywania ("Umowa"), informuje że zgodnie z wolą PGG, strony postanowiły nie uzgadniać  warunków handlowych i wolumenu dostaw na 2018 rok w ramach tej Umowy, w wyniku czego w dniu 30 listopada 2017 ziścił się warunek rozwiązujący Umowy skutkujący jej rozwiązaniem w dniu 31 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że PGG złożyła ofertę dostaw Produktu zawierającą istotne warunki  nowej umowy, a Spółka Zależna potwierdziła przyjęcie oferty. Oferta określa cenę Produktu, nieokreślony czas obowiązywania umowy, możliwość wypowiedzenia umowy za 2 letnim okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, dostawy Produktu od 2018 roku w ilości około 250.000 - 300.000 ton w każdym roku kalendarzowym. Uzgodnienie pozostałych warunków planowane jest w najbliższym czasie. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry