Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 21/2017

Wykup obligacji serii 02

Raport bieżący nr 21/2017

Data sporządzenia: 05.12.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wykup obligacji serii 02

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent wykupił wszystkie 16.000 (szesnaście tysięcy) obligacji serii 02 (dalej: „Obligacje”), każda o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2012 roku. Obligacje zostały wykupione w dniu ich wykupu przewidzianym w Warunkach Emisji Obligacji.

Wartość wykupu (średnia jednostkowa cena powiększona o kwotę odsetek) każdej z Obligacji wyniosła 10. 336,42  zł (dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 42/100).

O emisji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 62/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku. Emitent raportem bieżącym nr 25/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku poinformował o wykupie obligacji serii 01.  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry