Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 22/2017

Końcowa ocena i wycofanie ratingu agencji ratingowej Standard and Poor's

Raport bieżący nr 22/2017

Data sporządzenia: 06.12.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Końcowa ocena i wycofanie ratingu agencji ratingowej Standard and Poor's

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym agencja ratingowa Standard and Poor's wycofała rating korporacyjny nadany Spółce. Wycofanie ratingu nastąpiło na wniosek Emitenta.

Jednocześnie agencja ratingowa Standard and Poor's dokonała końcowej oceny Spółki i potwierdziła rating długoterminowy na poziomie „BB-”, z perspektywą stabilną. Emitent informował o nadaniu powyższego ratingu raportem bieżącym nr 43/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry