Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 24/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 18 grudnia 2017 r.

Raport bieżący nr 24/2017

Data sporządzenia: 18.12.2017 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 18 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 18 grudnia 2017 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 75,32%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek – 2.106.702 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 5,89%, udział w ogólnej liczbie głosów –3,99%

PZU SFIO UNIVERSUM– 2.223.598 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 6,21%, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,22%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:                     

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry