Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 2/2018

Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 2/2018

Data sporządzenia: 22.01.2018

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  

CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe  - w dniu 29 maja 2018 roku;
  • skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 26 listopada 2018 roku

Raport półroczny:

  • skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 26 września 2018 roku 

Raporty roczne: 

  • jednostkowy raport roczny za rok 2017 rok – w dniu 26 marca 2018 roku
  • skonsolidowany raport roczny za rok 2017 rok – w dniu 26 marca 2018 roku

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Rozporządzenie").

Ponadto Emitent informuje, że:

  • skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne; 
  • skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
  • zgodnie z § 83 ust. 7 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;  
  • zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry