Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący: nr 3/2018

Powołanie osoby zarządzającej

Raport bieżący: nr 3/2018

Data sporządzenia: 06.03.2018

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  

Zarząd Ciech S.A. ("Emitent"), działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 12 marca 2018 r. Pana Krzysztofa Szlagę do Zarządu Emitenta, jako Członka Zarządu. 

Wykształcenie

2000-2001 University of Applied Sciences w Kiel w Niemczech, Wydział Ekonomii,

specjalność: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

1995-2001 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Finansów i Bankowości,

specjalność: Bankowość

2000 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, English Track Programme: Polska –

Ekonomia w procesie transformacji, studia w języku angielskim, Wydział Międzynarodowego Zarządzania

Doświadczenie zawodowe

2013 – 02.2018 Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – Prezes Zarządu

(wcześniej Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji)

2010 - 2012 RUCH S.A. - Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw

2008 - 2010 CTL Logistics S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem

Dostaw

2005 - 2008 Roland Berger Strategy Consultants Sp. z o.o. – Project Manager

2004 - 2005 Ernst & Young Audit Spółka z o.o. - Audit Senior

2001 - 2004 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Monachium - Audit Senior

 

Pan Krzysztof Szlaga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:        

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry