Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący: nr 4/2018

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

Raport bieżący: nr 4/2018

Data sporządzenia: 30.03.2018

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:  

Zarząd CIECH S.A. („Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku ("Raport Bieżący"), dotyczącego m.in. potwierdzenia przyjęcia przez CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu ("Spółka Zależna"), oferty Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach ("PGG") na dostawy węgla energetycznego („Produkt”) zawierającej istotne warunki nowej umowy na lata 2018 i następne, informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku Spółka Zależna w wyniku dalszych negocjacji podpisała umowę sprzedaży Produktu („Umowa") z PGG.

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż przez PGG do Spółki Zależnej Produktu na warunkach FCA stacje kopalń PGG, zgodnie z Incoterms 2010. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa rozwiąże się w przypadku zmiany ustalonych parametrów jakościowych Produktu i braku uzgodnienia przez Strony nowych parametrów jakościowych Produktu do dnia 30 września roku poprzedzającego kolejny roczny okres dostaw.

Umowa przewiduje określenie ceny Produktu na 2018 r., natomiast w kolejnych latach cena będzie ustalana według formuły cenowej. Cena Produktu uzależniona jest od jego kaloryczności.

Strony przewidziały możliwość zmniejszenia wolumenu dostaw Produktu, w danym rocznym okresie dostaw, w przypadku odpowiedniego zgłoszenia przez jedną ze Stron oraz możliwość zwiększenia wolumenu dostaw, w danym rocznym okresie dostaw, w przypadku odpowiedniego zgłoszenia przez Spółkę Zależną i potwierdzenia przez PGG możliwości zwiększenia dostaw. 

Szacunkowa wartość Umowy w okresie 5 lat może wynieść około 340.000.000 zł.

Umowa przewiduje kary umowne zastrzeżone na rzecz Spółki Zależnej oraz PGG w przypadku odpowiednio nieodebrania lub niedostarczenia ustalonej w Umowie minimalnej ilości Produktu pomniejszonej o dopuszczalną tolerancję. Wysokość kar umownych została określona na 10% wartości nieodebranego lub niedostarczonego Produktu do minimalnej ilości Produktu ustalonej na dany rok obowiązywania Umowy.

Każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone 

w Umowie kary umowne na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody.

Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w drodze wypowiedzenia bez podania przyczyn, z zachowaniem dwu-letniego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

Pozostałe warunki Umowy, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Emitenta:        

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry