Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 5/2018

Wejście w życie aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr: 5/2018 

Data sporządzenia: 2018-04-06

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Wejście w życie aneksu do umowy kredytowej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zawarcia aneksu do Umowy Kredytu*, informuje, że w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających oraz ustaleń dotyczących wejścia w życie Aneksu do Umowy Kredytów, w dniu dzisiejszym weszły w życie zmiany do Umowy Kredytu wprowadzone wyżej wskazanym aneksem.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Aneks do Umowy Kredytów obejmują:

1. wydłużenie terminu ostatecznej spłaty kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego udzielonych na podstawie Umowy Kredytu z 25 listopada 2020 r. na 31 grudnia 2022 r.;

2. zmianę kwot wypłaconego kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu, poprzez zmianę udziału kwot wypłaconych w PLN oraz w EUR, z 1.045.031.446,54 PLN oraz 69.673.222,19 EUR na 1.212.519.888,66 PLN oraz 30.000.000,00 EUR; oraz

3. zmianę harmonogramu spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu na amortyzację w wysokości stanowiącej 26,12% kwoty zaciągniętego zadłużenia z tytułu kredytu terminowego w dniu 30 grudnia 2021 r., 26,12% kwoty zaciągniętego zadłużenia z tytułu kredytu terminowego w dniu 30 września 2022 r., oraz spłatę pozostałej części kredytu terminowego w dniu 31 grudnia 2022 r.

Wejście w życie Aneksu do Umowy Kredytów nie spowoduje zmiany wysokości oprocentowania kredytów udzielonych na jej podstawie. 

 * Terminy pisane dużą literą w niniejszym raporcie mają znaczenie nadane im w raporcie nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu

Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry