Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 6/2018

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr: 6/2018 

Data sporządzenia: 2018-04-16

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 26.05.2015 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki – po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu - podjęła uchwałę dotyczącą przedłużenia umowy z firmą audytorską PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania ustawowych sprawozdań finansowych CIECH S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Ciech na lata 2018-2019. Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków.

Wyboru dokonano zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki oraz zgodnie z Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego spółki CIECH S.A. oraz sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej CIECH, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Spółka korzystała z usług PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych sprawozdań finansowych CIECH S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej CIECH za lata 2015 – 2017. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w tym samym okresie dokonywała badań i przeglądów sprawozdań finansowych niektórych spółek z grupy kapitałowej CIECH. Ponadto Spółka korzystała z dodatkowych usług świadczonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w zakresie, który nie powodował ograniczenia poziomu bezstronności i niezależności audytora.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…) oraz § 25 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry