Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 7/2018

Podjęcie przez Emitenta decyzji o przystąpieniu do fazy wykonawczej istotnej inwestycji

Raport bieżący nr: 7/2018 

Data sporządzenia: 2018-04-27

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Podjęcie przez Emitenta decyzji o przystąpieniu do fazy wykonawczej istotnej inwestycji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 23.11.2017 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do fazy wykonawczej istotnej inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu do produkcji soli warzonej w Niemczech, w miejscowości Stassfurt („Inwestycja”). Inwestycja realizowana jest przez spółkę zależną od Emitenta - CIECH Soda Deutschland GmbH&Co.KG. w Niemczech („CSD”). 

W ramach fazy przygotowawczej Inwestycji przeprowadzono m.in. postępowanie przetargowe na dostawę kluczowej technologii i dokonano wyboru dostawcy tej technologii oraz uzyskano pomoc publiczną od organów niemieckiej administracji w wysokości 11,25 mln EUR. 

Wartość Inwestycji szacowana jest na ok. 100 mln EUR, a orientacyjny czas jej realizacji to 2-3 lata. Przewidywane zdolności produkcyjne zakładu to ok. 450 tysięcy ton soli rocznie. 

Inwestycja będzie finansowana ze środków Grupy CIECH oraz dostępnego finansowania zewnętrznego, w tym ze środków uzyskanych przez CSD w ramach udzielonej pomocy publicznej. Efekty zrealizowanej inwestycji będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy CIECH. 

Niezależnie od decyzji o przystąpieniu do fazy wykonawczej spółka CSD oczekuje na uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych niezbędnych do dalszej realizacji Inwestycji. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry