Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 8/2018

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 8/2018 

Data sporządzenia: 2018-05-23

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. podjął uchwałę,  w  której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta:

1. przeznaczyć zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2017 roku w wysokości 243.907.228,06 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 06/100) w całości na wypłatę dywidendy;

2. przenieść kwotę 56.482.253,24 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote 24/100) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;

3. wypłacić dywidendę w wysokości 300.389.481,30 zł (słownie: trzysta milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 30/100), to jest 5,70 złotych na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2017 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego.

Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że zamierza zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku kierowanego do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry