Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 9/2018

Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 9/2018 

Data sporządzenia: 2018-05-24

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Ocena wniosku Zarządu CIECH S.A. w sprawie podziału zysku netto CIECH SA. za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ciech S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki przedkładanym na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wyrażonym w Uchwale Zarządu CIECH S.A. z dnia 23 maja 2018 roku, w sprawie przeznaczenia osiągniętego przez Spółkę zysku netto w roku 2017 oraz wypłaty dywidendy, podjęła w dniu 24.05.2018 r. uchwałę, w której zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

1. przeznaczenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2017 w wysokości 243.907.228,06 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 06/100), w całości na wypłatę dywidendy,

2. przeniesienie kwoty 151.342.089,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy,

3. wypłacenie dywidendy w wysokości 395.249.317,50 zł (słownie trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych 50/100), to jest 7,50 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2017 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego. 

Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz wypłacie dywidendy raportem bieżącym nr 8/2018 z dnia 23.05.2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry