Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 10/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 10/2018 

Data sporządzenia: 2018-05-25

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2018 roku, o godz.11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2017 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017.
 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.
 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz  wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH  oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz  wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.
 18. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH S.A.

Do góry