Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 11/2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Raport bieżący nr: 11/2018 

Data sporządzenia: 2018-05-25

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz załączniki do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Pozostałe załączniki zostały podane do publicznej wiadomości raportami okresowymi w dniu 26 marca 2018 roku oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://ciechgroup.com/relacje-inwestorskie/

Zarząd Spółki informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 25 maja 2018 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


.pdf Projekty uchwał ZWZ

.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017

Do góry