Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr 12/2018

Nabycie 75% udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L.

Raport bieżący nr 12/2018

Data sporządzenia: 28.05.2018 roku

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Nabycie 75% udziałów w Proplan Plant Protection Company, S.L.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne 

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2018 roku Spółka zawarła umowę zobowiązującą do nabycia 18.750 udziałów stanowiących 75% udziałów w kapitale zakładowym Proplan Plant Protection Company, S.L. („Udziały Proplan”, “Proplan”, „Transakcja”), spółki prawa hiszpańskiego posiadającej ponad 25-letnie doświadczenie na rynku środków ochrony roślin, specjalizującej się w rejestracji, produkcji i dystrybucji fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu. 

Proplan zajmuje się produkcją i sprzedażą generycznych środków ochrony roślin. Prowadzi swoją działalność na rynku europejskim, głównie w Hiszpanii oraz na innych kontynentach: głównie w Australii i Afryce. Przychody Proplan za 2017 rok wyniosły ok 16 mln EUR, przy wysokiej rentowności operacyjnej. Proplan posiada portfel ponad 120 rejestracji produktowych i istotne aktywa w obszarze własności intelektualnej.

Zarząd Spółki zdecydował się na zawarcie Transakcji w związku z planami rozwoju Grupy CIECH w ramach obszaru chemii ochrony roślin. W ocenie Spółki, Transakcja pozwoli na osiągnięcie synergii między Grupą CIECH a Proplan. Realizacja Transakcji znacząco rozszerzy portfolio produktowe Grupy CIECH w obszarze chemii ochrony roślin oraz pozwoli na dywersyfikację geograficzną tej działalności.

Zamknięcie Transakcji nastąpi poprzez przeniesienie tytułu własności Udziałów Proplan w formie umowy sprzedaży, której zawarcie planowane jest w terminie pomiędzy 2 lipca a 31 lipca 2018 r. po spełnieniu przez sprzedających określonych standardowych warunków. Cena nabycia Udziałów Proplan wyniesie 33.461.391,00 EUR. Płatność kwoty odpowiadającej 10% ceny nabycia udziałów zostanie odroczona i będzie następować w równych ratach w terminie od 2019 do 2022 roku.

W dniu 28 maja 2018 r. Spółka zawarła również umowę wspólników dotyczącą między innymi nabycia pozostałych 6.250 udziałów stanowiących 25% udziałów w kapitale zakładowym Proplan („Dodatkowe Udziały Proplan”), która wejdzie w życie po zamknięciu Transakcji. Umowa ta przewiduje opcję kupna przez Spółkę (opcja call) i sprzedaży przez wspólnika Proplan (opcja put) Dodatkowych Udziałów Proplan. Opcje call i put mogą zostać zrealizowane, gdy (i) zostaną zakończone określone postępowania dotyczące Dodatkowych Udziałów Proplan i w zależności od terminu i wyniku tych postępowań, Spółka przejmie całość, część lub żadne z pozostałych udziałów oraz, (ii) co do których Spółka uzyska potwierdzenie, że są one wolne od jakichkolwiek roszczeń, obciążeń i praw osób trzecich.  Cena sprzedaży Dodatkowych Udziałów Proplan w ramach opcji call i opcji put zostanie ustalona w oparciu o cenę Udziałów Proplan określoną w Transakcji.

W dniu 28 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie Transakcji oraz na zawarcie umowy wspólników dotyczącą Dodatkowych Udziałów Proplan.

Jednocześnie, Zarząd Spółki niniejszym informuje, że, działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), w dniu 26 stycznia 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o negocjacjach mających na celu nabycie przez Spółkę udziałów w Proplan i ustalenie przez strony treści umowy i struktury dotyczącej Transakcji. Decyzja Spółki spowodowana była faktem, że niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, poprzez negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia Transakcji oraz możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez błędną interpretację intencji Spółki w ramach prowadzonych negocjacji. Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR, po publikacji niniejszego raportu, Spółka przekaże Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Artur Osuchowski – Członek Zarządu
Artur Król – Członek Zarządu


Do góry