Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 14/2018

Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 14/2018 

Data sporządzenia: 2018-06-14

Skrócona nazwa Emitenta: CIECH S.A.

Temat: Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Sebastiana Kulczyka oraz Pani Dominiki Kulczyk („Zawiadomienie”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”), o pośrednim nabyciu akcji Spółki w wyniku dziedziczenia. 

Zgodnie z Zawiadomieniem Pan Sebastian Kulczyk oraz Pani Dominika Kulczyk na skutek pośredniego nabycia w dniu 13 czerwca 2018 roku 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) akcji Spółki przekroczyli próg 50 % (słownie: pięćdziesięciu procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że na skutek pośredniego nabycia akcji Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Pan Sebastian Kulczyk stał się podmiotem pośrednio dominującym wobec Spółki.

Pośrednie nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku dziedziczenia, przy czym wydanie udziałów i konstytutywny wpis do cypryjskiego rejestru spółek nastąpiły w dniu 13 czerwca 2018 roku.

Podstawą dziedziczenia był pozostawiony przez Pana Dr Jana Kulczyka testament sporządzony zgodnie z prawem szwajcarskim. W skład masy spadkowej wchodziło m.in. 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Luglio Limited („Luglio”), spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. („KI”), która - za pośrednictwem KI Chemistry S.à r.l. - posiada 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim nabycie udziałów w Luglio wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru i następuje z chwilą dokonania tego wpisu.

W dniu 13 czerwca 2018 roku zgodnie z certyfikatem wydanym przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki w Nikozji Pan Sebastian Kulczyk oraz Pani Dominika Kulczyk zostali wpisani do cypryjskiego rejestru spółek jako współwłaściciele 100% udziałów Luglio i z tym dniem nabyli 100% (słownie: sto procent) udziałów w Luglio. Zgodnie z prawem cypryjskim Pan Sebastian Kulczyk oraz Pani Dominika Kulczyk są współwłaścicielami 100% (słownie: sto procent) udziałów Luglio, przy czym w świetle prawa cypryjskiego każde z nich jest uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością. Jednocześnie, zgodnie z prawem cypryjskim, w przypadku gdy udziały w spółce są przedmiotem współwłasności, jeden z współwłaścicieli musi być wpisany do cypryjskiego rejestru spółek prowadzonego przez sekretarza spółki, jako tzw. starszy wspólnik (ang. senior shareholder).

Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk nie zawarli porozumienia odnośnie do sposobu wykonywania praw z udziałów w Luglio, w szczególności odnośnie do wykonywania prawa głosów z tych udziałów. W przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów, prawo cypryjskie przyznaje starszemu wspólnikowi głos decydujący.

Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że starszym wspólnikiem Luglio jest Pan Sebastian Kulczyk, a tym samym Pan Sebastian Kulczyk (samodzielnie) – w związku z posiadaniem statusu i uprawnień starszego wspólnika – jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że przed nabyciem akcji, o którym mowa w Zawiadomieniu nie posiadali (bezpośrednio ani pośrednio) akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że obecnie każde z nich posiada pośrednio 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że akcje objęte Zawiadomieniem posiadają za pośrednictwem Luglio, KI oraz KI Chemistry S.à r.l. Żadne inne podmioty zależne od Pana Sebastiana Kulczyka lub Pani Dominiki Kulczyk nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byliby uprawnieni lub zobowiązani Pan Sebastian Kulczyk bądź Pani Dominika Kulczyk, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry