Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 16/2018

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r. oraz wypłaty dywidendy

Raport bieżący nr: 16/2018

Data raportu: 2018-06-22

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za 2017 r. oraz wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) podjęło uchwałę, w której postanowiono:

  1. zysk netto CIECH S.A. za rok 2017 w wysokości 243 907 228,06 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 6/100 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
  2. przenieść kwotę 151.342.089,44 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych 44/100) z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy;
  3. wypłacić dywidendę w wysokości 395.249.317,50 zł (słownie trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych 50/100), to jest 7,50 zł na jedną akcję z zysku netto Spółki za 2017 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 52.699.909. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 7,50 zł.

Jednocześnie ZWZ Spółki ustaliło dzień dywidendy na 2 lipca 2018 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry