Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 17/2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Raport bieżący nr: 17/2018

Data raportu: 2018-06-22

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 r., podjęło uchwały w sprawie powołania na nową, wspólną kadencję następujących osób: Sebastiana Kulczyka, Tomasza Mikołajczaka, Mariusza Nowaka, Dawida Jakubowicza, Piotra Augustyniaka oraz Artura Olecha.

Sebastian Kulczyk

Absolwent kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował także w London School of Economics. Od 2010 roku związał się z Grupą Kulczyk Invesments, obejmując w grudniu 2013 roku stanowisko prezesa Zarządu (Chief Executive Officer) Kulczyk Investments. W latach 2009–2010 pracował w banku inwestycyjnym Lazard w Londynie. Ma doświadczenie w kierowaniu spółkami działającymi w sektorze elektronicznego biznesu. Pracował również w departamencie mediów cyfrowych SonyBMG w Nowym Jorku. Od wielu lat inwestuje i rozwija przedsięwzięcia z obszaru new-tech.

Od 8 października 2015 r. Pan Sebastian Kulczyk pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Sebastian Kulczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Sebastian Kulczyk nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Tomasz Mikołajczak

Członek rad nadzorczych Kulczyk Investments S.A., Kulczyk Holding S.A., PolishEnergy Partners S.A. oraz Polenergia Holding S.à.r.l. i CIECH S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polenergia S.A. 

Od 1980 roku Pan Tomasz Mikołajczak jest prywatnym inwestorem, który swoją działalność prowadzi głównie przez spółkę holdingową Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych S.A. Za jej pomocą dokonuje inwestycji krótko- i średnioterminowych typu private equity. Pan Tomasz Mikołajczak inwestuje głównie w branżę nieruchomości, teleinformatyczną, automatyki budowlanej i przemysłowej oraz spółki zajmujące się projektowaniem i budową infrastruktury. Od początku swojej działalności zrealizował kilkanaście procesów prywatyzacyjnych. Jako inwestor strategiczny uczestniczył również w przejęciach wielu firm oraz w procesach ich restrukturyzacji.

Pan Tomasz Mikołajczak inwestuje na rynku kapitałowym oraz w instrumenty finansowe. Jest wychowawcą i promotorem wielu młodych przedsiębiorców skutecznie działających w różnych obszarach polskiego biznesu. Pan Tomasz Mikołajczak jest również przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Biznesu.

Od lipca 2014 roku Pan Tomasz Mikołajczak pełnił rolę Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy CIECH S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Mikołajczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Tomasz Mikołajczak nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Mariusz Nowak

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Ekonomii oraz Cybernetyki i Informatyki. Posiada tytuł MBA Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu.

W 2012 roku został Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. i Kulczyk Holding S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu Kulczyk Investments S.A. Wcześniej, od marca 2010 roku, był dyrektorem finansowym Kulczyk Pon Investments oraz prezesem Zarządu Magro International. W latach 1991–2010 pracował na różnych stanowiskach dla grupy Wavin, w której w 2007 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego Wavin Ekoplastik. Pan Mariusz Nowak jest członkiem Rad Nadzorczych Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., Autostrada Eksploatacja S.A. oraz AWSA Holland II BV. Członek Rady Nadzorczej Polenergia S.A. 

Od lipca 2014 roku Pan Mariusz Nowak jest członkiem Rady Nadzorczej CIECH S.A. Był także Przewodniczącym, a następnie został Członkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Nowak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997o KRS.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Mariusz Nowak nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Dawid Jakubowicz

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Ekonomii. W 2014 ukończył studia podyplomowe z zakresu MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu we współpracy z Georgia State University, Atlanta, USA. Od 2014 wpisany na listę biegłych rewidentów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W latach 2017-2018 r. uczestnik programu Program for Leadership Development na Harvard Business School, Massachusetts, USA.

W latach 2005-2010 pracował w KPMG Audyt Sp. z o. o. w strukturach zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzanie audytów finansowych spółek z różnych branż. 

W latach 2010-2011 pracował jako KPI Retail Group Controller w KPI Business Services Sp. z o. o., wchodzącej w skład Kulczyk Holding.

W latach 2011 - 2012 zatrudniony w Magro International Capital Group, wchodzącej w skład Kulczyk Holding na stanowisku Controlling Manager.

Od 02.2013 do chwili obecnej zatrudniony w KI One S.A. (poprzednio Kulczyk Holding), obecnie na stanowisku Dyrektora w Dziale Portfolio Management.

Członek kilku rad nadzorczych spółek z branży chemicznej, energetycznej, logistycznej i nowych technologii, w tym spółek publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dawid Jakubowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Dawid Jakubowicz nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Piotr Augustyniak 

Aktualnie członek rad nadzorczych w następujących spółkach publicznych : Asseco Poland S.A., Ciech S.A., PZ Cormay S.A.; członek rad nadzorczych w latach 2013-2014 Kopex S.A. i w latach 2012-2017 Mercor S.A.; oraz aktualnie rad nadzorczych następujących spółek niepublicznych: Asseco Data Systems S.A. i Asseco International, a.s. 

W latach 1994-2011 związany z funduszem private equity Enterprise Investors (EI) działającym w Polsce i Europie Środkowo-Wchodniej. Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW oraz transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym. Reprezentował EI jako członek rad nadzorczych następujących spółkach: Polfa Kutno S.A., Energoaparatura S.A., Elektrobudowa S.A., Wizów S.A., Sfinks S.A., CSS S.A., Bauma S.A. , Comp Rzeszów S.A.(obecnie Asseco Poland S.A.), Agros Nova S.A., Teta S.A., Opoczno S.A., AB S.A., Siveco Romania S.A. (Rumunia), STD Donivo a.s. (Słowacja), AVG Technologies N.V. (Holandia).

W roku 2001 Prezes Zarządu Energoaparatury S.A., oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.

W latach 1993-1994 związany z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych (MPW), kolejno jako kierownik projektu i kierownik projektu prywatyzacyjnego. W latach 1992-1993 pracował w Fundacji Przekształceń Własnościowych przy MPW.

W latach 1991-1992 tłumacz w New York Times Warszawa. 

Absolwent (tytuł magistra) Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994). 

Jest wpisany na listę rekomendowanych kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych przez Polski Instytut Dyrektorów.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Piotr Augustyniak spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Artur Olech

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Artur Olech odbył liczne szkolenia dla najwyższej kadry zarządzającej, m.in. w Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB. 

Od października 2016 jest założycielem i prezesem spółki hiPRO Sp. z o.o.

Do sierpnia 2016 roku Pan Artur Olech był prezesem zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych S.A. oraz Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Od października 1998 do lutego 2014 roku Pan Artur Olech zasiadał w Zarządzie Grupy Generali. W latach 2003–2008 był Członkiem Zarządu, następnie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia emerytalne. W 2010 roku został powołany na prezesa Zarządu – funkcję tę sprawował do 2014 roku.

W latach 1997–1998 pełnił funkcję dyrektora Volkswagen Bank Polska/Volkswagen Leasing Polska-Warszawa.

Od 1996 do 1997 roku pracował jako analityk Polish Institute of Managemenet (PIM Sp. z o.o.). Wcześniej przez trzy lata był zatrudniony na stanowisku kierownika projektu Fundacji w CASE Consulting (Fundacja Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) w Warszawie.

W roku 2012 został laureatem prestiżowej nagrody dla najlepszego menedżera w przemyśle ubezpieczeniowym (przyznawana przez magazyn „Wprost”).

Pan Artur Olech był także odpowiedzialny za projekt „Procesy wyjścia w gospodarce przejściowej”, który realizowany był w imieniu Banku Światowego pod nadzorem profesora Leszka Balcerowicza

Od lipca 2014 roku Pan Artur Olech, ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej CIECH S.A. Jest także Członkiem Komitetu Audytu.

Od 02.2017 jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej MABION S.A.

W okresie od 11.2015-06.2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej PAUF S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Olech nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o KRS.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Artur Olech spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry