Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 19/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr: 19/2018

Data raportu: 2018-06-22

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: 

Zarząd Ciech S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 22 czerwca 2018 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 82,53%, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 2.600.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 7,96%, udział w ogólnej liczbie głosów – 4,93%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry