Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Raport bieżący nr: 20/2018

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr: 20/2018

Data raportu: 2018-06-28

Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A.

Temat: Zmiana stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu: 

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Sebastiana Kulczyka oraz Pani Dominiki Kulczyk („Zawiadomienie”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („Ustawa”), w którym poinformowali, że na skutek podziału spadku po Panu Dr Janie Kulczyku, Pani Dominika Kulczyk nie posiada już akcji Spółki. 

Jednocześnie Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że na skutek podziału spadku Pan Sebastian Kulczyk obecnie posiada pośrednio 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na podstawie testamentu pozostawionego przez Pana Dr Jana Kulczyka, Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk (jako współwłaściciele) odziedziczyli m.in. 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Luglio Limited („Luglio”), spółce prawa cypryjskiego, będącej podmiotem dominującym wobec Kulczyk Investments S.A. („KI”), która - za pośrednictwem KI Chemistry S.à r.l. - posiada 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z prawem cypryjskim Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk byli współwłaścicielami 100% (słownie: stu procent) udziałów Luglio, przy czym w świetle prawa cypryjskiego każde z nich było uważane za właściciela wszystkich udziałów objętych współwłasnością.

Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że przed dniem podziału spadku, o którym mowa w Zawiadomieniu, każde z nich posiadało pośrednio 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z wymogami prawa cypryjskiego, Pan Sebastian Kulczyk był tzw. starszym wspólnikiem (ang. senior shareholder), posiadającym głos decydujący w przypadku braku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami odnośnie do sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów. W konsekwencji, Pan Sebastian Kulczyk (indywidualnie) – w związku z posiadaniem statusu i uprawnień starszego wspólnika – był podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy.

W następstwie zniesienia współwłasności na podstawie umowy (ang. Instrument of Transfer) zawartej w dniu 26 czerwca 2018 roku Pan Sebastian Kulczyk stał się jedynym właścicielem 100% (słownie: stu procent) udziałów w Luglio, które przed tym dniem stanowiły przedmiot współwłasności Pana Sebastiana Kulczyka i Pani Dominiki Kulczyk. W konsekwencji Pan Sebastian Kulczyk pozostaje podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy.

Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że obecnie Pan Sebastian Kulczyk posiada pośrednio 26.952.052 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dwie) akcje Spółki, stanowiące 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 26.952.052 (słownie: dwudziestu sześciu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch tysięcy pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 51,14% (słownie: pięćdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast Pani Dominika Kulczyk nie posiada (pośrednio ani bezpośrednio) akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że Pan Sebastian Kulczyk posiada akcje objęte Zawiadomieniem pośrednio, za pośrednictwem Luglio, KI oraz KI Chemistry S.à r.l. Żadne inne podmioty zależne od Pana Sebastiana Kulczyka lub Pani Dominiki Kulczyk nie posiadają akcji Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy Pan Sebastian Kulczyk i Pani Dominika Kulczyk poinformowali, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byliby uprawnieni lub zobowiązani Pan Sebastian Kulczyk bądź Pani Dominika Kulczyk, jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy Sebastian Kulczyk i Dominika Kulczyk poinformowali, że liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Tybura – Prezes Zarządu
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry